top of page

 מאמרים וכתבות

מאגר מאמרים וכתבות בנושאים מגוונים הקשורים למעבדה החוויתית, 
מרחב למידה וצמיחה  דרך לימוד והתנסות.

תשובות והמלצות מעולם הטיפול והפסיכותרפיה החוויתית.

bottom of page