top of page

עבודת כסאות חוצת גישות - סדרת מאמרים מאת עומר אנדר

סדרת המאמרים "עבודת כסאות חוצת גישות" סוקרת באופן יסודי את השיטה החווייתית, שמקורה בפסיכודרמה ובגשטלט, ונפוצה כיום בגישות טיפול אינטגרטיביות ועדכניות.


בסקירה זאת עבודת כסאות מוצגת כמורכבת "מארבע רגליים" – עקרונות ליבה, משימות טיפול; מיומנויות תהליך; ויישומים טיפוליים. כמו כן, המחבר מציג את "רוח השיטה" (המכילה יצירתיות, ספונטניות ונוכחות ברגע ההווה) ואת המתח המתקיים בינה לבין המבנה והטכניקות של השיטה. לאורך הסדרה מובאות וינייטות טיפוליות ותיאור מקרה מפורט.


סדרת מאמרים זו היא חלק ממחקר עצמאי בנושא עבודת כסאות. עומר אנדר הוא פסיכולוג ומוסמך כמדריך בסכמה תרפיה.


מאמר ראשון "עבודת כסאות חוצת גישות – עקרונות ליבה ומשימות טיפוליות" סוקר את הרקע התיאורטי של עבודת כסאות, ומתמקד בעקרונות הליבה הרלוונטיים לכל סוג של עבודת כסאות (ובאופן כללי, עבודת חלקים) והמשימות הטיפוליות הנגזרות מעקרונות אלו.


מאמר שני:

המאמר השני "עבודת כסאות חוצת גישות – בין טכניקות ומבנה לבין רוח היצירתיות", עוסק במיומנויות מרכזיות המכונות מיומנויות תהליך. היעילות של עבודת כסאות נשענת לא מעט על המיומנויות הללו, שהן בעצם טכניקות התומכות בהתערבויות הדיאלוגיות. במקביל למבנה השיטה של עבודת כסאות (הכולל עקרונות, משימות, מיומנויות ויישומים), ישנה הרוח של השיטה, אשר נושבת בה עוד מימי מורנו ופרלס, ומכילה איכויות של יצירתיות, ספונטניות ונוכחות ברגע.

המאמר הנוכחי דן מעט במתח המתקיים בין המבנה לבין הרוח, ובאופן שבו הרוח והמבנה מתפייסים, זאת באמצעות דוגמאות טיפוליות של התערבויות דיאלוגיות יצירתיות וספונטניות, אשר שומרות נאמנות למבנה הבסיסי – גם כאשר הן אינן כוללות כסאות כלל!מאמר שלישי

המאמר השלישי "עבודת כסאות חוצת גישות – סוגי דיאלוג ותאור מקרה" חותם את סדרת המאמרים, ומציג את מטריצת הדיאלוגים (Kellogg & Torres, 2021) המהווה מצפן טיפולי בעזרתו ניתן לבחור התערבויות דיאלוגיות רלוונטיות. בנוסף, המטריצה מתארת את כל היישומים המרכזיים בעבודת כסאות. לאחר סקירה מקיפה של היישומים בעבודת כסאות, מובאת הצגת מקרה, בעזרתה הם מומחשים בשלבים שונים בטיפול.114 צפיות

Kommentare


bottom of page